Gå til hovedindhold

Mobile menu

Globalnyt holder generalforsamling

Alle medlemmer af foreningen Globalnyt - der står bag nyhedstjenesten af samme navn - er inviteret til den årlige generalforsamling. Den finder sted i Verdenskulturcentret på Nørrebro i København den 13. juni.

Kære medlem af foreningen bag Globalnyt,

Bestyrelsen vil gerne invitere dig til ordinær generalforsamling onsdag d. 13. juni kl. 17.30 – 19.30 i Verdenskulturcentret lok. 104, Nørre Allé 7, 2200 København N.

De store punkter er forslag til vedtægtsændringer og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Mere om det nedenfor.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4: Forelæggelse af regnskab til godkendelse

5: Indkomne forslag

6: Fastsættelse af kontingent for indeværende år

7: Godkendelse af budget for indeværende år

8: Forslag til vedtægtsændringer (se bilag)

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

a: valg af bestyrelse på minimum seks og maksimum otte medlemmer.

b: valg af to suppleanter til bestyrelsen

10: Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

Indkomne forslag

Indkomne forslag skal i elektronisk form stiles til foreningens formand senest to uger inden generalforsamlingen på [email protected]

 

Valg til bestyrelsen

Der er flere bestyrelsesposter og to suppleanter på valg. Det har været en kæmpe fordel, at den nuværende bestyrelse har bestået af maksimale otte medlemmer, da det har flere til at bidrage til diskussionerne og til at tage del i arbejdet i underudvalg. Det var ambitionen på sidste ekstraordinære generalforsamling, og det er lykkes.

Medlemmer, der har interesse i at styrke Globalnyt og har betalt kontingent, er valgbare. Du behøver ikke at væres fysisk tilstede på generalforsamlingen for at blive valgt.

Inden valget vil kandidaterne blive bedt om kort at præsentere sig.

 

Vedtægtsændringer

Bestyrelsen har med god ekstern bistand fra konsulent Lisbet Fich haft en arbejdsgruppe i gang med at gennemgå vedtægterne. Nu er vi så langt at vi kan stille ændringsforslag til Globalnyts vedtægter for at opnå:

1. At udvide medlemsdemokratiet samtidig med at sikre stabilitet i foreningens styreform og operationelle virke.

Fx foreslås det af medlemmer får ret til at anmode om en ekstraordinær generalforsamling, tale- og stemmeret på generalforsamling reguleres mere præcist, karens for nye medlemmer til at stemme inden for den første måned af medlemsskabet, bestyrelsens møder gøres åbne, ekstraordinært valg af ny bestyrelse kræver 2/3 flertal.

2. At bestyrelsen i højere grad fungerer som et kollegium.

Formanden gives mindre magt, og mere ansvar lægges over på bestyrelsen som helhed. Samtidig introduceres formandskabet, hvor næstformanden/-kvindens rolle bliver mere synlig som stedfortræder for formanden/-kvinden, og visse roller udøves i forening af formandskabet.

3. At få tydeligere spilleregler for generalforsamlingen.

På baggrund af sidste års episode med konflikter mellem formand, næstformand og de øvrige medlemmer af bestyrelsen omkring kompetencer og procedurer til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, ekstraordinært nyvalg af bestyrelse, etc. anser vi i den nuværende bestyrelse det for ønskværdigt at gøre spillereglerne tydeligere og lægge flere af formandens kompetencer over på bestyrelsen, som fx indkaldelse af generalforsamling.

4. At fremtidssikre foreningens ledelsesmæssige og operationelle struktur.

Foreningen er i udvikling, og ambitionerne for fremtiden er store. Dette stiller andre krav til den indre organisering af foreningens ressourcer. Bestyrelsen har derfor ønsket at opdatere vedtægterne til dels at afspejle de roller og funktioner, der rent faktisk udøves, og dels at skabe de rette rammer for foreningens drift fremover. Dette gælder fx en bedre afspejling af vores gode forenings tre enheder samt deres indbyrdes myndighed og relationer: i) bestyrelsens strategiske rolle, ii) ledelse og ressourcer til administration og drift, og iii) redaktionens ledelsesmæssige ansvar og redaktionelle uafhængighed samtidig med at bestyrelsens strategiske rolle og ansvar respekteres.

De gældende vedtægter finder du her

- og du kan i detaljer læse mere om de foreslåede vedtægtsændringer herunder.

Vi glæder os til at se dig.

Vel mødt den 13. juni, hvor der vil blive serveret snacks og drikkevarer.

Bestyrelsen

Ingrid Pedersen, Peter Tygesen, Marie Visti, Sidsel Marie Nygaard, Ane Hess-Nielsen, Ilselil Halby. Nimbus Poulsen og Jan Kjær

 

 

GLOBALTNYT: Forslag til vedtægtsændringer

Stillet af Bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 13. juni 2018

 

§ 7 stk. 2 erstattes af:

“Stk. 2. Medlemskontingentets størrelse fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Forslag til kontingentsats bekendtgøres sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Stk. 4. Medlemskabet er gyldigt, når det fastsatte kontingent er betalt.”

Kapitel 4.Medlemskontingent slettes (idet gammel §11 er indeholdt i ny §7)

Kapitel 5 §12 erstattes med:

“Kap. 4. Generalforsamling

§ 12. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen er med de i vedtægten fastsatte begrænsninger beslutningsdygtig uanset antal deltagende medlemmer.
Stk. 3. Alle medlemmer har møde- og taleret på generalforsamlingen og er valgbare. Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, hvis indmeldelsen i foreningen er sket og kontingentindbetalingen er registreret senest én måned før generalforsamlingen.
Stk. 4. Hvert medlem har én stemme.”

§ 13 erstattes af:

§ 13. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og foranstalter de foreskrevne og fornødne afstemninger.
Stk. 2. Generalforsamlingens forhandlinger refereres af en af generalforsamlingen valgt referent. Referatet skal, underskrevet af dirigent og referent, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 måneder efter generalforsamlingen.
Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i denne vedtægt, ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 4. Ved stemmelighed bortfalder det forslag, der er stemt om.
Stk. 5. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Stemmeafgivning skal dog være skriftlig ved begæring fra mindst to tilstedeværende medlemmer.
Stk. 6. Der kan stemmes pr. skriftlig fuldmagt (elektronisk eller pr. brev). Hvert medlem kan højst medbringe 1 fuldmagt.”

§ 14 stk. 2 erstattes af:

Stk. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og gennem foreningens elektroniske nyhedstjeneste.”

§ 14 stk. 4 “bestyrelsens formand” erstattes af:

“bestyrelsen”

§ 14 stk. 5, punkt 8, 9 og 10 erstattes af:

“8. Valg af bestyrelse

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor

11. Eventuelt”

§14 stk. 6 indføjes efter ‘foreningens hjemmeside’:

“og gennem foreningens elektroniske nyhedstjeneste”

§ 15 stk. 1 erstattes af:

“Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller hvis 10% af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom.”

§ 15 stk. 2 erstattes af:

Stk. 2. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal stiles skriftligt (pr. brev eller elektronisk) til foreningens bestyrelse.”

§ 15 stk. 3 erstattes af:

Stk. 3. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal skriftligt (pr. brev eller elektronisk) angive det eller de punkter, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.”

§ 16 stk. 1 “bestyrelsens formand” erstattes af:

bestyrelsen”

§17 stk. 1 indføjes efter ‘indkaldes’:

“af bestyrelsen”

§17 stk. 1 indføjes efter ‘hjemmeside’:

“og gennem foreningens elektroniske nyhedstjeneste”

§17 – tilføjes nyt stk. 2:

Stk. 2. Ekstraordinært valg til bestyrelsen kan kun finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer på generalforsamlingen bestemmer det. I så fald er alle bestyrelsesmedlemmer på valg.”

Bestyrelse, §18 erstattes med:

“Kap. 5. Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

§ 18. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse på minimum seks og maksimum otte medlemmer, valgt af generalforsamlingen, jf. § 14, stk. 5, punkt 8.
Stk. 2. Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Suppleanter og revisor er på valg hvert år.
Stk. 3. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der på generalforsamlingen kan udøve sine fulde medlemsrettigheder, jf. § 12, stk. 3.
Stk. 5. Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår højeste stemmetal i forhold til antal pladser i bestyrelsen, jfr. dog § 18, stk. 2.
Stk. 6. Ved stemmelighed i forbindelse med valg foretages, hvis ikke begge/alle opstillede kandidater kan anses for valgte, omvalg mellem de kandidater, der har opnået det samme antal stemmer. Hvis der igen forekommer stemmelighed eller i tilfælde af fredsvalg, foretager dirigenten lodtrækning mellem kandidaterne.”

§ 18, nyt stk. tilføjes:

Stk. 7. En person, der varetager et lønnet hverv i foreningen, kan ikke vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der påtager sig et lønnet hverv i foreningen, træder ud af bestyrelsen i pågældende periode. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for dette i sin forretningsorden.”

§ 18, nyt stk. tilføjes:

“Stk. 8. På generalforsamlingen vælges desuden mindst to suppleanter for ét år til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5, punkt 9. Valgt til suppleanter er de kandidater, der opnår højeste stemmetal i forhold til de to suppleantpladser, jfr. dog § 18, stk. 2.
Stk. 9. Suppleanter indsuppleres efter stemmetal på generalforsamlingen frem til næste valg til bestyrelsen. I tilfælde af fredsvalg fastsættes rækkefølgen for indsupplering ved lodtrækning.”

§ 19 stk. 1 erstattes med:

“Bestyrelsens virke

§ 19. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for gennemførsel og udvikling af foreningens formål, strategi og opgaver jævnfør Kapitel 2, §§ 3-5. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens generelle politik og økonomi i overensstemmelse med de af generalforsamlingen trufne beslutninger, og godkender dispositioner af overordnet karakter for foreningens drift og udvikling.”

§ 19 stk. 2 og stk. 3 erstattes af:

“Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.”

§20 stk. 2 erstattes af:

“Stk. 2. Konkrete dokumenterbare udgifter i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesarbejdet, herunder transportudgifter i forbindelse med varetagelse af hvervet, kan dog godtgøres mod bilag.”

§ 21 stk. 1 erstattes af:

“Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand/-kvinde, der leder bestyrelsens arbejde, samt næstformand/-kvinde, kasserer og sekretær.”

§ 21 stk. 2 erstattes af:

Stk. 2. Bestyrelsen indbyder redaktionsledelsen til bestyrelsesmøder og tilstræber, at et eller flere medlemmer af redaktionsledelsen kan deltage i møderne ex officio.”

§ 21 stk. 3 erstattes af:

“Stk. 3. Bestyrelsen afholder minimum fire møder om året. Desuden afholdes bestyrelsesmøde inden for to uger, hvis mindst to af bestyrelsens medlemmer anmoder herom.”

§ 21 stk. 4 erstattes af:

Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger på møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede (personligt eller elektronisk), herunder formand/-kvinde og/eller næstformand/-kvinde. Hvis hele bestyrelsen tilslutter sig, kan beslutninger træffes pr. e-mail, uden at bestyrelsen er samlet til møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.”

§ 21 stk.5 til stk. 8slettes.

§ 21 stk.9 erstattes af:

Stk.5. Bestyrelsens sekretær foranlediger, i) at der udarbejdes referat over bestyrelsens møder, ii) at foreningens arkivalier opbevares forsvarligt og er tilgængelige, og iii) at foreningens medlemsliste ajourføres.”

§ 21 stk. 10 erstattes af:

“Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte interne arbejdsudvalg, permanente eller ad hoc, til varetagelse af bestemte arbejdsopgaver. Til sådanne udvalg kan vælges andre medlemmer af foreningen eller personer uden for denne. Sådanne udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen og har ingen særskilt beslutningskompetence.”

§ 21 stk. 11 slettes.

§ 21 nyt stk.7 tilføjes:

Stk. 7. Bestyrelsen kan i samarbejde med redaktionsledelsen nedsætte arbejdsudvalg med direkte reference til redaktionen. Udvalgene er ansvarlige over for bestyrelsen og har ingen særskilt beslutningskompetence.”

Kapitel 6. Særlige medlemsrettigheder § 22 erstattes af:

“§ 22. Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer, som kan overvære møder uden taleret.
Stk. 2. Ethvert medlem kan ved henvendelse til bestyrelsen senest 14 dage forinden et bestyrelsesmøde få et spørgsmål til behandling på det herefter førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 3. Bestyrelsens formandskab kan sammen med mindst et bestyrelsesmedlem beslutte, at den almindelige adgang til at overvære bestyrelsesmøder begrænses i tilfælde, hvor der behandles økonomiske, konkurrenceprægede eller personfølsomme emner.”

Kap. 7 Administration, økonomi, regnskab og revision, §23 stk. 1 erstattes af:

“Kap. 6. Administration og drift

§ 23. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift og daglige administration.”

§ 23 nyt stk. 2 indføjes:

“Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der foreligger en beskrivelse af ansvars- og kompetenceforholdene for Globalnyts bestyrelse, redaktion og administration.”

Ny § 24 indføjes:

“§ 24. Bestyrelsen ansætter en ansvarshavende redaktør som leder af redaktionen. Redaktionen arbejder i det daglige selvstændigt og uafhængigt af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen skal i samarbejde med redaktionsledelsen påse, at der altid er et medlem af redaktionen, der er ansvarlig over for Medieansvarsloven.
Stk. 3. I alle tilfælde hvor redaktionen indgår, eller hvor der er tale om varetagelse af redaktionelle opgaver, sker ansættelser i samarbejde med redaktionsledelsen og/eller efter dennes accept.”

§23 gammelt stk. 2 erstattes af:

§ 25. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører som daglig leder/ledelse, til hvem ansvaret for den daglige drift og udvikling kan delegeres. Forretningsføreren er ansvarlig over for bestyrelsen. Forretningsførerens arbejdsopgaver og omfanget af disse fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan tilknytte anden ulønnet såvel som lønnet medhjælp, herunder projektmedarbejdere og andre medarbejdere til konkrete opgaver. Bestyrelsen kan bemyndige formandskabet til at foretage sådanne ansættelser, evt. i samarbejde med allerede ansatte medarbejdere.”

Gammel §24 slettes.

“Kap. 7. Økonomi, regnskab og revision” tilføjes som overskrift før gammel §25.

§27 erstattes af:

“§ 28. Bestyrelsens kasserer fører foreningens regnskab, evt. med assistance fra lønnet eller ulønnet medhjælp.
Stk. 2. Kassereren er ansvarlig for foreningens økonomi i forhold til bestyrelsen og rapporterer mindst kvartalsvist til bestyrelsen om foreningens økonomiske status.”

§30 stk. 1 erstattes af:

“§ 31. Regnskabet revideres af en godkendt, registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen, jf. § 14, stk. 5.

§31 stk. 1 erstattes af:

“§ 31. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fællesskab, herunder formand/-kvinde og/eller næstformand/-kvinde.”

§31 stk. 3 erstattes af:

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele speciel fuldmagt til ansatte eller til medlemmer af bestyrelsen.”

§31 stk. 4 slettes (idet det er foreslået indsat som §24 stk. 2)