Gå til hovedindhold

Mobile menu

Næste bistandshug ligger klar: En milliard tages nu

Den seneste aftapning af bistandsmidler – oven i alle de andre –  ligger på 1,8 milliard kr., som skal dække de øgede asyludgifter her i landet. Dem finder Venstre-regeringen ved at nedjustere i Danmarks bistandsprogrammer og støtten til internationale organisationer med godt én milliard kroner her og nu. Resten kommer senere i 2016 - men der er allerede taget højde for dem.

Udgifterne til asylansøgere i Danmark, indkvartering, forplejning mv., stiger med godt 1,5 milliarder kroner i forhold til det beløb, der var afsat i det oprindelige forslag til finansloven for 2016, fremgår det af en pressemeddelelse fra udenrigsministeriet torsdag
 
Dertil kommer Danmarks bidrag til EU’s ekstraordinære tiltag som følge af flygtninge- og migrantsituationen i bl.a. Syriens nærområder. Dette bidrag ligger på 285,4 millioner.

Resten af merudgifterne på 761,2 millioner kr. er afsat som en negativ budgetregulering, og skal findes i løbet af året.
 
Beløbets præcise størrelse kan ændre sig i løbet af året afhængig af antallet af asylansøgere og udgifterne forbundet hermed, hedder det.

Summa summarum: Flygtningekrisen betyder flere udgifter til modtagelse af asylansøgere i Danmark og til indsatsen i nærområderne. En stor del af udgifterne dækkes af udviklingsbistanden.

En milliard af bistandsmidlerne tages nu og det er allerede anvist, hvor de resterende 760 mio. kr. hentes – “afhængigt af antalllet af ansøgere”.

Dermed hober de samlede besparelser på udviklingsbistanden næste år sig op i omegnen af fire-en-halv milliard kroner, da der allerede er skåret 2,6 milliarder i medfør af det blå finanslovsforlig.

Det er det største samlede hug i dansk udviklingsbistands historie. Ikke mindst, fordi Venstre-regetingen sparer løs også allerede i år (se nedenfor)

Mere om finanslov 2016 på

https://globalnyt.dk/content/overblik-over-bistandshugget-land-land

Og om huggene allerede her i 2015 på

https://globalnyt.dk/content/venstres-doedsliste-2015-punkt-punkt

“Akut og helt ekstraordinær situation”

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) siger:
 
”Det er en akut og helt ekstraordinær situation med mange millioner flygtninge. Derfor må vi omprioritere i udviklingsbistanden for at modtage og huse asylansøgere i Danmark”.

“Samtidig afsætter vi også flere penge til indsatsen i nærområderne, hvor vi ikke mindst hjælper de mange millioner flygtninge fra konflikten i Syrien.”

Fakta-ark over omprioritering af udviklingsbistanden i 2016:

Her er den nye udvidede “dødsliste”

(Kilde: Udenrigsministeriet)

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 er der sket en omprioritering af bistandsrammen som følge af en opjustering af prognosen for det forventede antal asylansøgere i 2016.

Den del af udviklingsbistanden, der vedrører modtagelse af flygtninge i Danmark, opjusteres med 1.522,2 mio. kr. Dermed udgør udgiften samlet 4.436,9 mio. kr. i 2016. Som følge af flygtninge- og migrationssituationen har EU iværksat en række ekstraordinære tiltag.

Tiltagene anslås at medføre en opjustering af Danmarks udgifter til EU’s udviklingsbistand med 285,4 mio. kr. Som følge heraf foretages en tilsvarende nedjustering af § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

Samlet omprioriteres dermed 1.807,6 mio. kr.

Der er afsat en reserve på 300 mio. kr. i 2016 for at tage højde for et evt. højere dansk EU-bidrag eller et nationalt bidrag - bl.a. som følge af den igangværende flygtningekrise i Europa og øvrige merudgifter til nærområdeindsatsen.

Det er vurderingen, at en væsentlig del af de 300 mio. kr. vil kunne medregnes som udviklingsbistand, og at afsættelsen af reserven vil medføre, at Danmark udviklingsbistand i 2016 vil udgøre 0,71 pct. af BNI.

Nedenfor opsummeres de ændringer der er indarbejdet på finansloven for 2016 vedrørende § 6.3 Bistand til udviklingslandene.

Negativ budgetregulering -761,2

Negativ budgetregulering

Halvdelen af merudgifterne til flygtningemodtagelse er indbudgetteret som en negativ budgetregulering på 761,2 mio. kr. i 2016. Budgetreguleringen udmøntes gennem bevillingsnedsættelser på § 6.3.

Bistand til udviklingslandene i løbet af 2016 -761,2

Den bilaterale bistand til udviklingslandene i Afrika, Asien og Latinamerika -350,4

Sydsudan

Reduktion af landeprogram. Der var på Finanslovsforslaget for 2016 (FFL16) afsat 150 mio. kr. til programmet for konfliktforebyggelse, bæredygtig fred og levevilkår. Niveauet reduceres med 50 mio. kr. til 100 mio. kr. -50

Burkina Faso

Reduktion af landeprogram. Der var på FFL16 afsat 200 mio. kr. til landeprogrammet, dette reduceres med 30 mio. kr.

Bidraget til vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning nedjusteres fra 75 mio. kr. til 54 mio. kr. og bidraget til god regeringsførelse nedjusteres fra 45 mio. kr. til 41 mio. kr.

Midler (5 mio. kr.) afsat til lokale projekter annulleres -30

Ghana

Der var på FFL16 afsat 75 mio. kr. til tredje fase af programmet vækst i landbrug og erhverv. Niveauet reduceres med 10 mio. kr. -10

Myanmar (Burma)

Reduktion af landeprogram. Der var på FFL16 afsat 335 mio. kr. til landeprogrammet. Niveauet reduceres med 93 mio. kr.

Programmet for fred, demokrati og menneskerettigheder nedjusteres samlet med 50 mio. kr. og støtten til Verdensbankens program for reformer i den offentlige sektor aflyses.

Programmet for bæredygtig økonomisk vækst reduceres med 40 mio. kr. Bidrag til mindre projekter nedjusteres med 3 mio. kr. til 2 mio. kr. -93

Bangladesh

Reduktion af landeprogram. Der var på FFL16 afsat 300 mio. kr. til landeprogrammet. Niveauet reduceres med 93 mio. kr.

Programmet vækst og beskæftigelse i landbrug nedjusteres med 40 mio. kr. til 90 mio. kr.

Tilsagnet til menneskerettigheder og god regeringsførelse nedjusteres med 20 mio. kr. til 120 mio. kr. og tilsagnet til klimasikring og bæredygtig energi nedjusteres med 30 mio. kr. til 125 mio. kr. og fordeles på 2016 og 2017.

Bidraget til mindre projekter nedjusteres med 3 mio. kr. til 2 mio. kr.

Palæstina

Reduktion af programmet statsopbygning og menneskerettigheder. Der var i FFL1616 afsat 250 mio. kr. til programmet, dette nedjusteres med 55 mio. kr. til 195 mio. kr. -55

Etiopien, Tanzania, Kenya, Uganda, Burkina Faso, Mali, og Nepal

Reduktion af midlerne til lokale udviklingsprojekter -19,4

Personelbistand og myndighedssamarbejde -25

Rådgiverbistand, stipendiatbistand og firmarådgivere

Budgettet for rådgiverbistand, stipendiatbistand og firmarådgivere nedjusteres samlet med 20 mio. kr. -20

Strategisk sektorsamarbejde

Kontoen for strategisk sektorsamarbejde nedjusteres med 5 mio. kr. i 2016 til 34 mio. kr.

Da kontoen er omlagt til en udbetalingsstyret konto vil reduktionen ikke påvirke aktivitetsniveauet, idet der ventes afsat midler efter 2017 ifm. FFL2017 som følge af denne omlægning -5

Erhvervsinstrumenter -122

Erhvervsindsatser og samfundsansvar

Rammen reduceres samlet med 12 mio. kr. til 88 mio. kr. kr. Et nyt partnerskabsprogram nedjusteres fra 70 mio. kr. til 67 mio. kr.

Bidraget til Danida Business Explorer nedjusteres fra 10 mio. kr. til 8 mio. kr., ligesom bidraget til højpotentialeprojekter nedjusteres fra 7 mio. kr. til 5 mio. kr. Uallokerede midler på 5 mio. kr. annulleres -12

Danida Business Finance

Der var på FFL16 afsat 300 mio. kr. til Danida Business Finance, dette nedjusteres med 100 mio. kr. til 200 mio. kr. -100

Danida Business Delegations

Der var på FFL16 afsat 20 mio. kr. til Danida Business Delegations, dette nedjusteres med 10 mio. kr. -10

Det Arabiske Initiativ

Der var på FFL16 samlet afsat 200 mio. kr. til Det Arabiske Initiativ. Niveauet reduceres med 60 mio. kr. til 140 mio. kr. Der sker en jævn nedjustering af partnerskabsaftalerne og øvrige indsatser reduceres med 45,9 mio. kr. -60

Naboskabsprogram

Der var på FFL16 samlet afsat 160 mio. kr. til naboskabsprogrammet. Niveauet reduceres med 50 mio. kr. til 110 mio. kr. Bidraget til programindsatser nedjusteres med 43 mio. kr.

Programmet for demokrati og frie medier annulleres og programmet for demokrati og decentralisering i Ukraine justeres til 47 mio. kr. Øvrige indsatser reduceres med 7 mio. kr. -50

Demokrati og menneskerettigheder -24

Dignity – Dansk Institut mod Tortur

Bidrag til Dignity - Dansk Institut mod Tortur nedjusteres med 6 mio. kr., så der i 2016 ydes et bidrag på 42 mio. kr. -6

Demokrati og menneskerettigheder

Der var på FFL16 afsat en ramme på 119,5 mio. kr., som nedjusteres med 15 mio. kr. til 104,5 mio. kr.

Bidraget til International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) reduceres med 2,5 mio. kr. til 24,5 mio. kr. og aktiviteter under ”andet” reduceres med 12,5 mio. kr. til samlet 50 mio. kr. i 2016.

Institut for Menneskerettigheder

Bidrag til Institut for Menneskerettigheder nedjusteres med 3 mio. kr., så der i 2016 ydes et bidrag på 26,2 mio. kr. til instituttet -3

Stabilisering og konfliktforebyggelse -36

Freds- og Stabiliseringsfonden

Der var på FFL16 afsat en ramme på 230 mio. kr. Bidragene under Freds- og Stabiliseringsfonden nedjusteres med samlet 25 mio. kr.

Bidraget til programmet i Afghanistan-Pakistan regionen nedjusteres fra 45 til 39 mio. kr. Bidraget til programmet på Afrikas Horn nedjusteres fra 55 mio. kr. til 50 mio. kr. og bidraget til programmet i Sahel nedjusteres fra 13,5 mio. kr. til 8,5 mio. kr.

Endelig reduceres mindre aktiviteter under ”andet” med i alt 9 mio. kr. så der afsættes 5 mio. kr. -25

Stabilisering og konfliktforebyggelse

Der var på FFL16 afsat en ramme på 100 mio. kr., som samlet nedjusteres med 11 mio. kr. Der var afsat 50 mio. kr. til en pulje for stabilisering og konfliktforebyggelse, denne nedjusteres til 45 mio. kr.

Ligeledes var der afsat 50 mio. kr. til en ny migrationsindsats, denne nedjusteres til 44 mio. kr. -11

Civilsamfundsindsatser og oplysning mv. -50

Du kan læse mere om, hvordan de allerede bebudede besparelser rammer NGOerne – og deres reaktioner på

https://globalnyt.dk/tags/finanslov-2016

Strategiske initiativer

Der annulleres 15 mio. kr. af de midler, der i 2016 var afsat til særlige strategiske initiativer med de danske civilsamfundsorganisationer (NGOer) -15

Puljeordninger og netværk

Bidrag til puljeordninger og netværk nedjusteres med 21 mio. kr. Nedjusteringen er jævnt fordelt på de puljeordninger og netværk, der modtager bidrag fra kontoen -21

Oplysningsvirksomhed

Kontoen for oplysningsvirksomhed nedjusteres med 6 mio. kr. fordelt med en reduktion på 2 mio. kr. på Danidas egen oplysning og 4 mio. kr. på Danidas Oplysningsbevilling.

Dermed afsættes i 2016 et bidrag på 16 mio. kr. til Danidas Oplysningsbevilling -6

Kulturelt samarbejde

Kontoen for kulturelt samarbejde nedjusteres med 5 mio. kr., så der i 2016 afsættes 5 mio. kr. til afholdelse af udgifter til ambassadernes kulturindsats -5

Evaluering og seminarer

Kontoen for evaluering nedjusteres med 2 mio. kr., mens kontoen for seminarer mv. nedjusteres med 1 mio. kr. -3

Klima- og miljøindsatser -39

Klimapuljen

Klimapuljen nedjusteres med 30 mio. kr. I 2016 planlægges dermed samlede tilsagn for 270 mio. kr.

Heraf anvendes som udgangspunkt 135 mio. kr. til klimaindsatser i fattige og sårbare lande og 135 mio. kr. til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i de hastigt voksende økonomier blandt u-landene -30

FN’s miljøprogram (UNEP)

Kontoen nedjusteres med 1 mio. kr., således der i 2016 planlægges et bidrag på 9 mio. kr. til UNEP -1

Øvrige bidrag

Kontoen for øvrige miljøbidrag nedjusteres med 8 mio. kr. I 2016 planlægges samlede tilsagn for 22 mio. kr. -8

Bistand gennem multilaterale organisationer -290

FN’s Udviklingsprogram, UNDP

Bidraget til UNDP nedjusteres med 22 mio. kr. I 2016 planlægges et bidrag på 148 mio. kr. i kernebidrag samt 10 mio. kr. til innovationsfaciliteten.

Det samlede danske bidrag vil således udgøre 158 mio. kr. -22

FN’s Ligestillingsenhed, UN Women

Bidraget til UN Women nedjusteres med 10 mio. kr. I 2016 planlægges et kernebidrag på 50 mio. kr. og 3 mio. kr. til innovationsfaciliteten.

Det samlede danske bidrag vil således udgøre 53 mio. kr. -10

Generelt bidrag til FN’s Børnefond, UNICEF

Bidraget til UNICEF nedjusteres med 19 mio. kr. Kernebidraget planlægges i 2016 at udgøre 115 mio. kr. og der afsættes 6 mio. kr. til innovationsfaciliteten.

Det samlede danske bidrag vil således udgøre 121 mio. kr. i 2016 -19

FN’s Befolkningsfond, UNFPA

Bidraget til UNFPA nedjusteres med 18 mio. kr. Der planlægges i 2016 afsat 108 mio. kr. i kernebidrag og 6 mio. kr. til innovationsfaciliteten.

Det samlede danske bidrag i 2016 forventes dermed at udgøre 114 mio. kr. -18

Seksuel og reproduktiv sundhed

Kontoen nedjusteres med 15 mio. kr. Bidraget til Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) reduceres med 5 mio. kr. så der i 2016 planlægges et bidrag på 35 mio. kr.

Bidraget til AmplifyChange reduceres med 5 mio. kr. så der i 2016 planægges et bidrag på 65 mio. kr.

Derudover annulleres 5 mio. kr. afsat til andre strategiske indsatser og aktører indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslande -15

Verdenssundhedsorganisationen, WHO

Bidraget til WHO nedjusteres med 11 mio. kr. I 2016 forventes tilsagnet dermed at være 19 mio. kr. -11

FN’s Aids-bekæmpelsesprogram, UNAIDS

Bidraget til UNAIDS nedjusteres med 11 mio. kr. I 2016 planlægges dermed et bidrag på 19 mio. kr. -11

Globale fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Bidraget til Den Globale Fond nedjusteres med 50 mio. kr. I 2016 forventes bidraget dermed at være 50 mio. kr. -50

FN’s arbejdsmarkedsorganisation, ILO

Bidraget til ILO nedjusteres med 3 mio. kr. Det danske bidrag planlægges dermed i 2016 at være 9,5 mio. kr. -3

Global Partnership for Education

Bidraget til Det Globale Partnerskab for Uddannelse (GPE) nedjusteres med 100 mio. kr. Det danske bidrag i 2016 planlægges dermed at udgøre 100 mio. kr. -100

Den internationale finansieringsinstitution, IFC (under Verdensbanken)

Der var på FFL16 afsat 20 mio. kr. til IFC. Kontoen nedjusteres med 20 mio. kr., således der ikke afsættes midler til IFC i 2016 -20

Diverse multilaterale bidrag

Kontoen nedjusteres med 4 mio. kr., således der i 2016 planlægges tilsagn for 8 mio. kr. -3

Multilaterale rådgivere

Bidragene til disse rådgivere nedjusteres med 8 mio. kr. så der i 2016 planlægges afsat 77 mio. kr. over kontoen -8

Total besparelse på udviklingsbistanden 1.807,6 mio. kr.