Gå til hovedindhold

Mobile menu

Speed på dansk EU-platform - medlemstal mere end fordoblet i 2010

Concord Danmark (tidl. EU-NGO Platformen), der samler danske bistandsorganisationer med interesse for EUs store udviklingsbistand, har fået vokseværk. Også i den grad.

Det fremgår af platformens seneste elektroniske nyhedsbrev tirsdag.

Concord, som samtidig er den hjemlige platform for CONCORD Europe - en sammenslutning af over 1.800 europæiske udviklings- og nødhjælpsorganisationer - har nemlig mere end fordoblet antallet af medlemmer.

Fra 14 organisationer i begyndelsen af året til 35 i dag, hvor 2010 snart rinder ud. Og flere står på spring. Det skal ses på baggrund af, at målet faktisk blot var at nå 25 medlemmer her inden 1. januar 2011.

De nye medlemmer, der blev optaget på generalforsamlin-gen i november, er:

Assist, AXIS, BØRNEfonden, Caritas Danmark, CICED, Cross Cultures Project Association, DFUNK, Dansk Folkehjælp, DanWatch, DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), FIC, Fontana, Globale Gymnasier, IAS, IWGIA, Levende Hav, Nepenthes, Operation Dagsværk, RCT, SOS Børnebyerne og UFF (U-landshjælp fra Folk til Folk).

Concord Danmark virker for en mere retfærdig og effektiv bistands-politik i EU til gavn for verdens fattigste og har med den seneste ekspansion de fleste større danske udviklings- og nødhjælps NGOer som medlemmer.

Det forgangne år har medført store forandringer for Concord, hedder det.

Sekretariatet er flyttet til nye lokaler hos Mellemfolkeligt Samvirke på Fælledvej i København og antallet af medarbejdere er steget markant. Der er i dag 5 faste folk på sekretariatet og mængden af prioritets-områder og arbejdsopgaver er derfor også stigende.

I spidsen for det hele - officielt fra 1. september, men reelt fra juni - står nu et kendt ansigt i det danske u-landsmiljø, Morten Emil Hansen, der skiftede et job som policy- og kampagnechef i Mellemfolkeligt Samvirke ud med posten som sekretariatsleder for Concord Danmark.

Morten Emil Hansen har stor erfaring fra det danske organisationsmiljø; udover MS bl.a. fra Folkekirkens Nødhjælp, IBIS og NGO-forum. Den 42-årige ildsjæl har dertil omfattende viden om EUs udviklings- og uden-rigspolitik og deltaget i adskillige Bruxelles-baserede arbejdsgrupper.

Han kom kun til at sidde 8 måneder i jobbet i MS, stort set samme tidsrum som den person, han afløste i chefstolen for Concord Danmark, Rina Valeur Rasmussen.

Man kan se meget mere om Morten Emil Hansen på
http://www.u-landsnyt.dk/navnenyt/nyt-job/morten-emil-hansen-ny-kampagne...

Forkvinde Birte Hald kunne på årets generalforsamling den 17. november berette, at Concord Danmark i det forgangne år har konsolideret sin position som den bærende hjemlige platform for EU’s udviklingspolitik og i stigende grad bliver kontaktet af Udenrigsmini-steriet, Folketinget og danske og europæiske udviklingsorganisationer, som ønsker dialog om EU’s udviklingspolitik.

VARMER OP TIL DANMARKS FORMANDSKAB I 2012

I lyset af det danske EU-formandskab i 2012 har Concord Danmark taget initiativ til at samle de danske udviklingsorganisationer og NGO-netværk for at diskutere indholdet i en fælles ambitiøs arbejdsplan under formandskabet.

Danmark havde sidst formandskabet i andet halvår af 2002 og får det næste gang i første halvår af 2012 - se også
http://www.um.dk/da/menu/EU/DanmarkIEU/DetdanskeEU-formandskabi2012

Selv om regeringens prioriteter endnu ikke kendes, er det sikkert, at forhandlingerne om EU’s finansielle perspektiver (2014-2020) og dermed EU’s fælles landbrugspolitik (CAP), vil blive en topprioritet under det danske EU formandskab.

Herudover vil udviklingsområdet sandsynligvis blive dansk forhandlingskompetence, hvilket bl.a. vil omfatte reformen af EU’s udviklingsinstrumenter, EU’s fælles position i forhold til FN’s topmøde om bæredygtig udvikling (RIO+20), en mulig genforhandling af Den Europæiske konsensus om udvikling m.m.

Sekretariatet vil i det kommende år styrke rådgivningsindsatsen overfor både nye og gamle medlemmer i og vil derfor holde rådgivningskurser, bl.a. om den fulde EuropeAid ansøgning, generel administration af EU kontrakter og støttemuligheder til oplysning (Development Education).

Herudover vil medlemmerne forsat kunne søge konsulentbistand til EU ansøgninger, f.eks. udarbejdelse af søgestrategi, kvalitetssikring og sparring samt bistand til udarbejdelse af ansøgningsstrategi.

Concord Danmark har været aktiv i debatten omkring udviklingsbistand med særlig fokus på Danmark og andre EU-landes udhuling af udviklingsbistanden.

AID-Watch rapporten blev lanceret tidligere i år og Concord Danmark holdt en event i Europa-huset bl.a. med deltagelse af udviklingsminister Søren Pind (V) og tidligere EU-udviklingskommissær Poul Nielson (S).

Concord Danmark har løbende deltaget i dialogmøder med Udenrigs-ministeriet og Folketinget om udviklingsbistand og gennemførte ”Keep Your Promises” kampagnen, som var et borgerinitiativ under Lissabon-traktaten.

Initiativet samlede omkring 2.500 underskrifter for at skabe opmærksomhed omkring EU-landenes brudte løfter og give danskerne mulighed for at vise deres utilfredshed.

Endelig har etableringen af EU’s nye udenrigstjeneste fyldt meget i Concord Danmarks arbejde.

Selv om Lissabon-traktaten fastslår at udviklingspolitikken er et særskilt og uafhængigt politikområde med fattigdomsbekæmpelse som det vigtigste mål, har det i praksis været vanskeligt at få udviklingspolitikken på dagsordenen under både det spanske og belgiske EU formandskab.

Concord Danmark har i årets løb deltaget i flere dialogmøder om EU’s nye udenrigstjeneste med Udenrigsministeriet og lavet henvendelser til Folketingets Europa-udvalg.

Concord er desuden i færd med at lægge sidste hånd på en opdateret udgave af hæftet ”EUs udviklingssamarbejde”, som dermed bliver det første aktuelle hæfte, der beskriver den fremtidige udviklingspolitik i lyset af Lissabon-traktaten og EUs nye udenrigstjeneste.

Man kan læse referat fra generalforsamlingen på
http://www.concorddanmark.dk/uploads/0000/0082/Referat_fra_Concord_Gener...

Man kan læse Concords arbejdsplan på
http://www.concorddanmark.dk/uploads/0000/0083/Arbejdsplan_2010-11_GF.pdf

--------------------------------
I DYBDEN om Concord:

Concord Danmark fungerer som sekretariat med følgende hovedfunktioner:

Fortalervirksomhed: Fremme danske NGOers synspunkter på europæisk udviklings- og nødhjælpspolitik.
Information: Oplysning i Danmark om EUs udviklings- og bistandspolitik, særligt at fremme viden blandt danske NGOer herom
Service/Rådgivning: Fremme danske NGOers adgang til EU finansiering af udviklingsprojekter

Mål og arbejdsområder

Concord Danmarks hovedmålsætning er at bidrage til en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik i EU til gavn for verdens fattigste. Concord Danmarks skal desuden fremme en mere aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet – ikke kun i Europa, men også i u-landene.

Concord Danmarks generalforsamling vedtog i vinteren 2009 en strategi med følgende umiddelbare mål:

* At søge at fastholde EU og den danske regering på at leve op til de fastlagte bistandsmål og en mere fattigdomsorienteret bistand
* At repræsentere danske NGOers synspunkter overfor EU gennem en aktiv deltagelse i bl.a. CONCORD og i andre internationale fora’s arbejde med EU's bistandspraksis og udviklingspolitik
* At mobilisere danske NGOer til få øget interesse for EU, og derved bl.a. opnå en bredere medlemskreds
* At bidrage til at øge den danske offentligheds viden om EU's udviklingspolitik
* At overvåge, informere og påvirke danske Europa Parlaments-medlemmer og Folketingsmedlemmer
* At forbedre mulighederne for at danske NGOer kan opnå finansiering af projekter i EU gennem en forbedret rådgivning og service til medlemmerne

Ambitionen er i løbet af 2010 til 2011 at blive kendt for at tale danske NGOers sag overfor EU's organer og være den instans i Danmark, der holder EU-kommissionen, medlemslandene og MEP’er til ilden ift. Civilsamfundets udviklingspolitiske dagsorden.

Platformen skal være et naturligt videnscenter og en seriøs samarbejdspartner omkring EU's bistand og nødhjælp. Endelig skal Concord Danmark tage lederskab i det danske NGO-miljø ift. forberedelsen af det kommende danske EU-formandskab i 2012.

Sekretariatet skal dække følgende arbejdsområder:

Overordnet koordination, strategi og politikudvikling.
Et væsentligt område bliver koordination med 92 gruppen, NGO Forum og CONCORD Europes arbejdsgrupper og sekretariat.

Policy og advocacy:
Følge CONCORD-netværkenes arbejde, lave sammenfattende analyser, holde medlemmerne opdaterede og påvirke politiske beslutningstagere. Eksempelvis deltager Concord Danmark i udarbejdelsen af den årlige AidWatch-rapport, der overvåger i hvilket omfang EU-landene lever op til deres bistandsløfter.

Concord Danmark har haft væsentlig succes med sin advocacy-indsats ift. at sikre bedre sammenhæng (kohærens) mellem EU’s forskellige politikker og har i samarbejde med DanWatch gennemført et case-studie af skatteunddragelse i guldmineindustrien i Ghana, der har vundet gehør både i pressen, hos den danske udviklingsminister og EU-kommissionen.

Informationsarbejde:
Udvikle og tilrettelægge Concord Danmarks informationsindsats i artikler, nyhedsbreve og på hjemmesiden. Desuden inviteres Concord Danmark som oplægsholder og debattør ved forskellige arrangementer - f.eks. ved Europa-Husets seminar om borgerinitiativet eller på et gymnasium, der holder emneuge om globale udfordringer.

EU-finansieringsrådgivning.
Udvikling og afholdelse af kurser, vejledninger, studieture og administration af en intern konsulentbistandsordning, hvor erfarne NGO’er kan støtte mindre erfarne medlemmer i at søge EU-midler. Løbende overvågning af EU calls for proposals.