Gå til hovedindhold

Mobile menu

JOB:
Vækstrådgiver med fokus på sundhed til den danske ambassade i Kina 

Annoncør

Udenrigsministeriet

Ansøgningsfrist

Fredag, 24. marts 2017 - 12:00

 

 

VÆKSTRÅDGIVER med fokus på sundhed til den danske ambassade i Kina 

 

 

Vil du være med til at styrke Danmarks relationer til Kina, bidrage til at opbygge tæt samarbejde mellem kinesiske og danske myndigheder, fremme FN’s verdensmål og samtidig være med til at åbne døre for danske virksomheder i Kina?  

Så er du måske vores kommende vækstrådgiver. 

Udenrigsministeriet og danske fagministerier har de sidste to år i fællesskab samarbejdet med myndigheder i en række vækst- og udviklingslande af særlig betydning for den fremtidige globale udvikling. I dag er otte ministerier og 14 danske styrelser således involveret i dette samarbejde. Som et væsentligt element i ordningen er der udsendt 17 vækstrådgivere til 12 lande i Latinamerika, Afrika og Asien – her har de til opgave at opbygge relationer, facilitere samarbejde og arbejde for, at viden og relationer også kommer danske virksomheder til gode.  

Nu udvides initiativet yderligere, og i den forbindelse er det besluttet at igangsætte et nyt samarbejde mellem Danmark og Kina. Målet er at udbygge og styrke myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Kina inden for sundhedssektoren for derigennem at bidrage til at forbedre det kinesiske sundhedssystem og samtidig udbrede kendskabet til danske løsninger og teknologier indenfor sektoren. 

 

Kina 

Kinas rivende udvikling de seneste årtier har ikke blot skabt øget velstand, men også sociale og demografiske ændringer såsom urbanisering, nye livsstilsmønstre og befolkningsaldring, som tilsammen har svækket folkesundheden og medført et behov for en gennemgribende sundhedsreform med kvalitet, sammenhæng og lige adgang til sundhedsvæsenet som de overordnede målsætninger. Under sloganet ”Healthy China 2030” lægger nyligt vedtagne retningslinjer fra den kinesiske regering op til et mere holistisk syn på sundhed end tidligere med større fokus på forebyggelse, livsstil, pleje og kontrol af kroniske sygdomme og ikke mindst en omfattende kapacitetsopbygning blandt andet med styrkelse af den primære sundhedsindsats. 

Der har gennem en årrække været tæt samarbejde og god dialog mellem de danske og kinesiske sundhedsmyndigheder blandt andet med fokus på organisering og styring af sundhedsvæsenet og på regulering inden for lægemidler og medicinsk udstyr. Både i privat og offentligt regi besidder Danmark styrkepositioner inden for forskellige områder af sundhedssektoren, og danske erfaringer, viden og løsninger efterspørges i Kina, hvor gensidig tillid og indgående myndighedsdialog er medvirkende til at sikre danske virksomheders adgang til det kinesiske marked.  

 

Om stillingen 

Som vækstrådgiver vil du blive ansat på den danske ambassade i Beijing, hvor du vil være bindeled mellem Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark og partnermyndigheder i Kina. Ud over at få ansvar for at opbygge tætte relationer til Kinas myndigheder vil du samtidig skulle understøtte ambassadens handelsafdeling i at fremme danske virksomheders adgang til landet. Din – og myndighedssamarbejdets – rolle er således at danne bro mellem Danmarks udviklingsarbejde og økonomiske diplomati.  

Dine primære opgaver bliver dels at etablere kontakt og opdyrke relationer til relevante kinesiske myndigheder og aktører på sundhedsområdet, dels at tilegne dig viden om væsentlige udfordringer i sektoren. På baggrund heraf skal du rådgive om, hvordan danske styrkepositioner bedst bringes i spil i Kina.Du skal i tæt samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og andre relevante danske myndigheder hjælpe med at identificere områder, hvor Kinas myndigheder ønsker at indgå i et længerevarende partnerskab med danske myndigheder om udvikling af politikker, lovgivning, cirkulærer, standarder m.v. Du skal være med til at omsætte sådanne ønsker til et konkret sektor-projektforslag, hjælpe en godkendelse af projektdokumenterne på plads samt efterfølgende bidrage til projektets gennemførelse. Et konkret projektsamarbejde forventes således at være klart til igangsættelse i første halvdel af 2018.    

Du skal opbygge og vedligeholde netværk blandt et bredt felt af aktører, inklusiv erhvervsorganisationer, virksomheder, forskningsinstitutioner, politikere og nyhedsmedier. Og du skal bruge dine kontakter og viden til at fremme konkret myndighedssamarbejde og erhvervsinteresser ved at formidle danske erfaringer og fremme kendskab til danske politikker, reguleringer og løsninger på området. 

I tilknytning til myndighedssamarbejdet er der fra 2017 afsat midler til forskningssamarbejde og uddannelsesstipendiater til Danmark. Som vækstrådgiver vil du understøtte dette initiativ, blandt andet gennem identifikation af forskningsmuligheder og stipendiater fra Kina. 

Endelig kan du ad hoc blive anmodet om at bidrage til analyser af den generelle udvikling in-den for dit område – både til brug internt på ambassaden og til relevante aktører i Danmark. 

Din arbejdsdag vil omfatte en bred vifte af opgaver – fra møder hos ministre og afdelingsledere til praktisk forberedelse af studieture, rådgivning af danske virksomheder, rapportskrivning samt besøg hos sundhedsklinikker, hospitaler og andre relevante samarbejdspartnere i det kinesiske sundhedsvæsen. Du vil få en – til tider hektisk - hverdag, hvor både større, strategiske og mindre, praktiske opgaver vil lande på dit bord.   

Du vil i meget høj grad arbejde selvstændigt og i tæt dialog med den projektansvarlige med-arbejder i Sundheds- og Ældreministeriet og i koordination med ambassadens øvrige afdelinger. I det daglige arbejde og planlægning vil du referere til den danske ambassadør.   

 

Ambassaden i Kina 

Ambassaden i Beijing er Danmarks største med ca. 90 medarbejdere. Ambassaden håndterer alle områder fra de politiske relationer med Kina, økonomisk diplomati, eksportfremme, borgerservice, visum, mv. Ambassaden indgår i en samlet Kina-organisation med generalkonsulaterne i Shanghai, Guangzhou og Chongqing. Du vil blive en integreret del af ambassadens sundhedsteam.    

Som vækstrådgiver bliver du en del af ambassadens stærke set-up med både generalister og fageksperter som dine nærmeste kolleger og sparringspartere. Du vil kunne trække på erfaringerne hos ambassadens teamleder for sundhed samt de tre nuværende vækstrådgivere på søfart, miljø og fødevarer.  

Om dig 

Du har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig kandidatgrad. Derudover besidder du mange af følgende faglige kvalifikationer: 

Erfaring fra arbejde indenfor sundhedssektoren, herunder med politikudvikling, lovgivning og regulering af et nationalt sundhedsvæsen. 

Erfaring fra en politisk ledet organisation, f.eks. en offentlig dansk myndighed, interesseorganisation og/eller rådgivningsbranchen. 

International erfaring, herunder erfaring med videndeling, kapacitetsudvikling og forandringsprocesser i samarbejde med kolleger fra andre lande. 

Erfaring med udvikling og gennemførelse af projekter, herunder opstilling af konkrete mål og dokumentation af resultater.  

Behersker ubesværet dansk og engelsk på forhandlingsniveau (skrift og tale). 

Kenskab til kinesisk vil være en fordel. 

Kendskab til det kinesiske marked vil være en fordel, men ikke et krav. 

Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen, at du kan nikke særligt genkendende til følgende personlige kompetencer: 

Diplomatiske evner og god kulturforståelse. 

Stærke samarbejdsevner, omstillingsparathed, evne til at lytte, finde pragmatiske løsninger og skabe fremdrift i samarbejde. 

Stærk analytisk kapacitet og overblik, lyst og evne til at dele og tilpasse viden samt lære nyt. 

Lyst og evne til at skabe og udvikle netværk på tværs af kulturer, institutioner og den offentlige/private sektor.    

Igangsætter, proaktiv, flittig og handlekraftig og selvstændig i opgavevaretagelse, også når der er mange bolde i luften.  

Kommercielt mind-set og evne til at se muligheder for danske løsninger og kompetencer.  

Ambitiøs og resultatorienteret. 

Vilkår 

Vækstrådgiveren er ansat af Udenrigsministeriet og placeres på ambassaden i Beijing.  

Du får en tidsbegrænset ansættelse på tre år med mulighed for forlængelse. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten i staten. Du vil få en basisløn som specialkonsulent på kr. 464.383 årligt samt funktionstillæg på kr. 27.189 årligt i april 2016-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 575.631 inkl. pension i april 2016-niveau. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 54.378 årligt i april-2016-niveau). Lønnen vil være skattepligtig i Danmark.  

Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning og sundhedsforsikring samt medfølgende børns pasning og skolegang i henhold til Udenrigsministeriets regler.  

Udsendelse  

I august 2017 

 

Ansøgning 

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2017. Stillingerne søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. 

 Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

 Kontakt 

Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på www.um.dk og få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til chef for internationale forhold i Sundheds- og Ældreministeriet, Hanne Charlotte Findsen (tlf.: 7226 9584, e-mail [email protected]), eller sekretariatsleder Anette Aarestrup fra Sekretariatet for Myndighedssamarbejdet i Udenrigsministeriet (tlf.: 3392 0201, e-mail: [email protected]).  

 Du er velkommen til at kontakte ambassaderåd Jakob Linulf på ambassaden for at høre om arbejdsvilkår og forhold i Kina i øvrigt (tlf.: +86 138 1095 2937 e-mail: [email protected]). 

 Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Randi Vanderskrog Untidt (tlf.: 3392 0128, e-mail [email protected]).  

 Om os 

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes direkte på www.job.um.dk. 

 

Søg venligst her:

http://um.dk/da/om-os/Stillinger/ledige-stillinger