Annoncør: CISU

Ansøgningsfrist: 01/08/2023

Job: Bevillingskonsulent til CISUs OplysningspuljeCISU søger en bevillingskonsulent til CISUs oplysningspulje, der har til formål at styrke og under-støtte folkelige organisationers oplysningsaktiviteter om udviklingslande (læs mere om puljen på www.cisu.dk/oplysningspuljen).

Bevillingskonsulenten foretager en faglig vurdering af ansøgninger på baggrund af puljens retnings-linjer og vurderingskriterier og udarbejder en indstilling, som sendes til bevillingsudvalgsmedlem-merne, der træffer den endelige afgørelse.

Puljen støtter projekter op til 25.000 kr. og ansøgninger indsendes løbende indtil midlerne afsat er opbrugt. Der er ca. 500.000 kr. til uddeling om året.

Arbejdsopgaverne består af:

  • Vurdering og indstilling af ansøgninger, herunder skriftlig respons til ansøgere i form af et beslutningsnotat. Dette inkluderer kommunikation med bevillingsudvalgsmedlemmer, hvis der er spørgsmål til indstillinger.
  • Deltagelse i puljeudviklingsmøder to gange årligt med bevillingsudvalget, CISUs forvalt-ningskonsulent og kommunikationskonsulent, hvor retningslinjer og vurderingspraksis drøf-tes.

Andre opgaver indenfor konsulentens virke kan forekomme og aftales ad hoc med CISU.

Omfanget af arbejdet forventes at udgøre ca. 70 timer om året. Antallet af ansøgninger varierer, men er estimeret til 35-40 pr. år. Behandlingstiden pr. ansøgning er 4 uger, hvilket inkluderer bevil-lingskonsulentens indstilling og bevillingsudvalgsmedlemmernes afgørelse. Det er derfor afgørende, at bevillingskonsulenten kan tilrettelægge sit øvrige arbejde, så det kan tilpasses arbejdsrytmen for puljen. Samtidig er der en stor grad af fleksibilitet i den konkrete tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Vi lægger vægt på at bevillingskonsulenten har følgende kvalifikationer:

  • Erfaring med kommunikation og oplysningsaktiviteter omkring emner relateret til udviklings-samarbejde og det globale syd.
  • Kendskab til danske civilsamfundsorganisationer, der arbejder med udvikling og samarbej-der med partnere i det globale syd.
  • Erfaring med vurdering af ansøgninger og skriftlig respons til ansøgere er en fordel.

Honorar: Arbejdet honoreres med en timetakst på kr. 560,00 + 12,5 % i feriepenge. Den angivne honorartakst reguleres procentuelt i overensstemmelse med de generelle lønstigninger, der fremgår af Finansministeriets lønoversigter.

Ansættelse: Bevillingskonsulenten udpeges af CISUs bestyrelse og ansættes med reference til CISUs sekretariatsleder. Ansættelsen er med start d. 1. september 2023 for en treårig periode med mulighed for en toårig forlængelse.

Information: Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til kommunikationskonsulent Kim Jensen eller forvaltningskonsulent Marie Kirketerp Frandsen på telefon 86 12 03 42.

Ansøgningsfristen er d. 1. august 2023. Ansøgning og CV indsendes elektronisk til: [email protected]

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.