Behov for at nytænke Danmarks støtte til udviklingsforskning

Laurits Holdt

Der har ikke været en strategi for dansk støtte til udviklingsforskning. Den har taget udgangspunkt i, hvad danske forskere og forskningsinstitutioner havde at tilbyde og ikke hvad der var behov for fra partnere i Syd, konstaterer ny evaluering.

Ny evaluering af Danmarks støtte til udviklingsforskning inden for landbrug og forvaltning af naturressourcer skal bidrage til udvikling af en overordnet strategi for området. Det skriver udenrigsministeriet på sin hjemmeside onsdag og fortsætter:

Der er behov for at nytænke Danmarks støtte til udviklingsforskning. Danmark har støttet udviklingsforskning på mange forskellige måder siden 1960’erne med betydelige beløb – de seneste år med mellem 200 og 285 mio. kr. årligt, men uden nogen egentlig strategi på området.

Den er nu på vej og kan hente inspiration i en ny, uafhængig evaluering af Danmarks støtte til udviklingsforskning inden for landbrug og forvaltning af naturressourcer, der modtager lidt over 40 pct. af den samlede danske støtte til udviklingsforskning.

Evalueringen dækker perioden fra 2006 til 2011 og bygger bl.a. på feltstudier i Tanzania og Burkina Faso. Den er foretaget af det danske rådgivende ingeniørfirma Orbicon og det britiske konsulentfirma ITAD.

Ikke fulgt med den generelle tendens

Helt overordnet konstaterer evalueringen, at den danske støtte til udviklingsforskning ikke er fulgt med den generelle tendens i både det globale og danske udviklingssamarbejde i øvrigt, nemlig at lade det være behov og ønsker fra partnerne i Syd, der sætter dagsordnen for bistanden.

I for høj grad har man taget udgangspunkt i, hvad danske forskere og forskningsinstitutioner havde at tilbyde. Desuden har fokuseringen på enkeltprojekter mellem individuelle forskere betydet, at der har manglet koordinering med Syd-forskningsinstitutionernes egne planer og med andre donorers indsats for at styrke institutioner i Syd.

Evalueringen anerkender, at Danida de senere år har ændret på støtten, så den i højere grad bliver drevet af behovene i Syd, og at de igangværende overvejelser om den nye strategi for støtte til udviklingsforskning peger i samme retning.

Evalueringen understreger, at den danske støtte til udviklingsforskning har bidraget til en lang række videnskabelige resultater og til at øge forskningskapaciteten i Syd – ikke mindst ved at finansiere et stort antal Ph.D-studier, og at de støttede projekter generelt er forløbet planmæssigt.

Ingen konkrete målsætninger

Men den tilføjer også, at det er vanskeligt at vurdere de konkrete udviklingsresultater af de støttede projekter, fordi de i mange tilfælde ikke har indeholdt konkrete målsætninger for, hvordan forskningen skulle anvendes.

Danida kritiseres også for, at resultaterne af projekterne – selv de akademisk vellykkede – kun i begrænset omfang er kommunikeret ud med henblik på anvendelse i partnerlandene og i det danske udviklingssamarbejde.

Udenrigsministeriet hilser evalueringen og dens meget klare konklusioner og anbefalinger velkommen og er enig i de fleste. Evalueringen skubber yderligere gang i en udvikling, der allerede er i fuld gang, f.eks. er det omdiskuterede program “Building Stronger Universities” under en revision, der tager højde for flere af evalueringens kritikpunkter.

Udenrigsministeriet har dog også nogle forbehold over for evalueringen: Den omfatter kun landbrug og forvaltning af naturressourcer, og dens konklusioner dækker derfor ikke nødvendigvis fuldt og helt andre områder som sundhed og samfundsøkonomisk udvikling.

Desuden finder Udenrigsministeriet det legitimt, at dansk støtte til udviklingsforskning aktivt inddrager den danske ressourcebase, når det sker under hensyntagen til det overordnede princip om, at behovene hos partnerne skal sætte dagsordnen.

Evalueringen og et dansk resumé, der indeholder Danidas kommentarer til evalueringen, kan downloades på http://evaluering.um.dk

Klik direkte videre til evalueringen m.v. på
http://um.dk/en/danida-en/results/eval/eval_reports/evaluations/publicationdisplaypage/?publicationID=331F662B-9C06-41A8-812A-3040288F95C9