Bistandspulje et vigtigt redskab for os i Arabien

Forfatter billede

Så godt, at evalueringen støtter, at "DAI fortsat kanaliserer ca. halvdelen af midlerne igennem partnerskaber med civilsamfundsorganisationer (NGOerne)", hedder det.

DAIs dobbelte strategiske fokus på både at bidrage til demokratiske reformer og styrke dialogen mellem Danmark og landene i regionen har vist sig at være en særlig styrke ved initiativet.

Dette konkluderes i evalueringen, der er den første til dato af det samlede program, skriver udenrigsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

11 lande var med
 
Siden lanceringen i 2003 har DAI støttet indsatser i 11 lande i MENA-regionen med hovedvægt på Egypten, Yemen, Jordan, Tunesien, Marokko, Syrien og Libyen, og den samlede finansieringsramme gennem årene har været omkring 1,5 mia. danske kroner.

Det borgerkrigsramte Yemen på sydspidsen af Den arabiske Halvø er dog siden reelt gledet ud.

Støtten har været fordelt på fire temaer: Menneskerettigheder og god regeringsførelse, ligestilling, videnssamfund og økonomisk vækst og jobskabelse.

Evalueringen finder, at valget af disse tematiske områder er relevant, og at DAI har formået at understøtte nøgleinitiativer på de fire områder.

Den peger dog på, at DAIs ambitionsniveau i forhold til at understøtte politiske reformer er højt, da sådanne processer er langstrakte og afhængige af tiltag og begivenheder udenfor DAIs indflydelse.

Partnerskaber et bærende element

Evalueringen viser, at især samarbejdet gennem danske og lokale partnere har været et bærende element i initiativet og både har bidraget til at sætte skub i reformer i regionen og til gensidig forståelse mellem danske og arabiske partnere.

Via de mange partnerskaber har Danmark haft en betydelig tilstedeværelse i regionen og DAI anses som en fremsynet og fleksibel partner i de berørte lande, hedder det.  

Evalueringen anbefaler, at DAI støtter et styrket samarbejde mellem danske myndigheder og myndigheder i regionen for derigennem at supplere NGOernes indsatser og arbejde for forandring på flere niveauer.

Evalueringen understreger desuden behovet for et passende ambitionsniveau i forhold til, hvad Danmark kan opnå med sin støtte til reformer med relativt få midler i et meget dynamisk politisk miljø.

Derfor anbefales det, at Danmark gør sig mere klart, hvordan man bedst muligt kan bidrage til reformprocesser gennem et bedre fokus på, hvad der driver disse processer.

Eksaminanterne er det danske konsulentfirma NIRAS i samarbejde med det britiske firma Integrity Research. Udenrigsministeriet "vil bringe erfaringer og anbefalinger fra evalueringen ind i næste fase af DAI".

Læs meget mere på

http://um.dk/en/danida-en/results/eval/eval_reports/evaluations/publicationdisplaypage/?publicationID=48955CF9-19D7-4E8B-BB6E-A5AAC8381012

Se også Danmissions reaktion på evalueringen på

http://danmission.dk/blog/2015/10/29/ros-til-danmissions-arabiske-initiativer

Og hvad Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) skriver på

http://duf.dk/nyheder-og-analyser/nyhed/ros-til-dufs-arabiske-indsatser
 
Yderligere oplysninger hos:
 
Marianne Vestergaard, Evalueringskontoret

tlf. 33 92 00 30 eller [email protected]

Fra det danske resumé:

Overordnet konkluderer evalueringen, at DAIs dobbelte målsætning om fremme af dialog og reform er programmets klare styrke og derfor bør bevares.

Evalueringen understreger også behovet for et passende ambitionsniveau i forhold til, hvad Danmark kan opnå med sin støtte til reformer med relativt få midler i meget dynamiske processer, som påvirkes fra mange sider.

Evalueringen anbefaler, at Danmark gør sig mere klart, hvordan man bedst muligt kan bidrage til reformprocesser gennem et bedre fokus på, hvad der driver reformprocesser.

Evalueringen noterer sig, at der er kommet større fokus på resultater de senere år, og at det igangsatte arbejde med at styrke dette fortsætter.

Partnerskabstilgangen i DAI har ifølge evalueringen vist sig særdeles effektiv. DAIs strategiske partnerskaber giver mulighed for en stærk tilstedeværelse i regionen, og den skaber vigtige kontakter og viden om regionen og den politiske udvikling.

Det er samtidigt et værdifuldt redskab i forhold til at skabe tætte og lange partnerskaber og samarbejde mellem danske og arabiske aktører. Evalueringen anbefaler derfor at fastholde partnerskaberne som det bærende element.

Evalueringen peger på, at Udenrigsministeriet fremadrettet med fordel kan tydeliggøre samspillet mellem DAI og andre danske og internationale udenrigspolitiske instrumenter vis-a-vis MENA-regionen og sikre sig at disse instrumenter supplerer hinanden.

Evalueringen konkluderer, at DAI med fordel kunne styrke inddragelsen af ambassaderne og de lokale tekniske rådgivere placeret i regionen i de strategiske beslutninger vedrørende DAI for derigennem at styrke synergieffekter mellem Danmark og MENA-regionen.

Det kan også styrke vidensdeling på tværs af partnerne og skabe en stærkere platform for den politiske dialog i regionen.
(slut)