Danmarks humanitære indsats roses i ny evaluering

Forfatter billede

Når der står respekt om Danmarks humanitære indsats, så er det først og fremmest på baggrund af vores evne til at reagere hurtigt og fleksibelt, når der er behov for humanitær bistand.

Det er en af konklusionerne i en evaluering af den danske bistand siden 2010, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Evalueringen, som er gennemført af det britiske firma ITAD, viser, at Danida i særlig grad prioriterer støtte til de mest sårbare grupper – herunder kvinder og børn – samt beskyttelse mod kønsbestemt vold.

Evalueringen finder dog, at partnerne kun i mindre udstrækning har indarbejdet disse særlige prioriteter i deres arbejde og kun i ringe grad rapporteret herom.

Fokus på få målsætninger

Af evalueringen fremgår det også, at Danidas strategi har været fremsynet, idet temaer som sårbarhed, modstandskraft og innovation fremstår centralt.

Men evalueringen peger samtidig på, at det har været en udfordring at vurdere om strategien er gennemført, idet der ikke er udarbejdet et operativt rammeværk, som angiver succeskriterier.

Strategien var bredt formuleret med mange mål og delmål, så bl.a. derfor bakker evalueringen op om Danidas beslutning om at fokusere på et fåtal af målsætningerne og lade disse styre gennemførelsen af strategien:

• udvikling af langsigtede partnerskaber med NGO’er og multilaterale organisationer;

• fokus på beskyttelse af flygtninge og andre sårbare grupper i kriser;

• engagement i udvalgte langvarige kriser.

CERF-bidrag

Evalueringen finder også, at selvom Danida anvender ca. halvdelen af den humanitære bistand på et begrænset antal langvarige kriser, så er man alligevel i stand til at sikre tilstrækkelig dækning af hele paletten af humanitære udfordringer bl.a. ved at give ikke-allokerede midler til partner organisationer, så de kan agere hurtigt når en ny krise opstår.

Endvidere ydes et betydeligt bidrag til den Humanitære Fond (CERF), der reagerer på akutte nødsituationer samt underfinansierede kriser.

Tilfredshed i Danida

Evalueringen peger på, at der er behov for at Danida følger mere aktivt med i resultater af den humanitære indsats gennem en tættere dialog med partnerne, og at Danida sammen med andre donorer skærper overvågningen af den humanitære indsats på landeniveau.

Danida udtrykker i pressemeddelelsen stor tilfredshed med evalueringen, som giver nyttige indspil til den kommende strategiproces.

Danida er enig i behovet for at styrke fokus på resultater og vil i den kommende tid tage en række tiltag i relation til de danske NGO partnere og fortsætte den dialog, som er iværksat med multilaterale organisationer om resultater.

Danida vil fremover i langt højere grad se på partnerens evne til at levere resultater af den humanitære indsats, når den humanitære bistand fordeles.

Find hele evalueringen hos Udenrigsministeriet