Fremdrift for EUs vandinitiativ i Afrika

Redaktionen

Danmark har påtaget sig formandskabet for arbejdet med Afrika-komponenten i EUs vandinitiativ, Water for Life, som blev lanceret på Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg. Den 27. august 2003 var der inviteret til et EU-arbejdsgruppemøde i København med det formål at sikre fornyet fremdrift i initiativet regionalt og på landeniveau, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Vandinitiativet skal ses i nær sammenhæng med 2015 Målet om at halvere andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand og sanitet. Hvis man indregner befolkningsvæksten frem til 2015 vil det betyde, at der alene i Afrika skal etableres vandforsyning og sanitet til ca. 400 millioner personer over de næste 12 år.

Danmark har som aktiv donor i den afrikanske vandsektor og medunderskriver af den strategiske aftale om et partnerskab mellem EU og Afrika i vandsektoren en væsentlig interesse i og ansvar for, at Afrika kan nå 2015 Målet for vand og sanitet.

Formålet med EUs vandinitiativ er i første omgang at sikre bedre koordinering og mere effektiv anvendelse af den udviklingsbistand, som EU-Kommissionen og medlemslandene tilsammen giver på vandområdet.

EU finansierer allerede i dag store vand- og sanitetsprogrammer i Afrika. På årsbasis er der tale om midler i størrelsesordnen 600 mio. euro. Pengene kommer fra de enkelte landes bilaterale bistand, Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) og lån fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Dernæst arbejdes der på EU-plan på at skaffe yderligere midler til at sikre rent drikkevand og bedre sanitære forhold i u-landene. Et udspil fra Kommissionen ventes i efteråret, og derudover er det vigtigt, at medlemslandene også inden for den bilaterale bistand øger deres midler til vand og sanitet.

I mødet den 27. august deltog EU-medlemslandene, Kommissionen, NGOer og den private sektor. Fremover er det meningen, at også repræsentanter for de afrikanske samarbejdslande skal deltage i arbejdsgruppemøderne.

På mødet drøftedes et udkast til en fælles rapport og handlingsplan for Afrika-komponenten baseret på de mange arbejds- og analysedokumenter, der med dansk bistand er udarbejdet som en del af processen frem til nu. Rapporten vil indgå som et bidrag til en samlet rapport om EUs opfølgning på Johannesburg-tilsagnene på vandområdet. Den fremlægges på EUs udenrigsministermøde i november.

Rapportudkastet skal også drøftes bl.a. på en vestafrikansk konference om vandressourcer i Ouagadougou i oktober og på den Pan-Afrikanske vandkonference, som holdes i FN-regi i Addis Ababa i december 2003.

EU-rapporten vil tage udgangspunkt i en opgørelse over Kommissionens og EU-medlemslandenes nuværende og forventede fremtidige støtte til vandsektoren i Afrika og omfatte en detaljeret opgørelse over dækningsgrader og fremtidigt behov for vandforsyning og sanitet i de enkelte afrikanske lande.

På grundlag af medlemslandenes tilsagn, vil der blive udarbejdet en plan for, hvordan initiativet kan få en stærkere forankring i regionen og dermed større afrikansk ejerskab. Dette vil bl.a. ske ved, at de enkelte EU-medlemslande påtager sig rollen som formidler i udvalgte lande i Afrika udfra en fordeling, der afspejler medlemslandes engagement i de enkelte regioner. Danmark har således tilbudt at forestå den lokale koordination af initiativet i 2 programsamarbejdslande: Ghana og Benin.

Dialogen om Water for Life initiativet har af mange årsager – bl.a. forberedelserne til den internationale vandkonference i Kyoto i marts i år – hidtil været fokuseret på det internationale og det regionale niveau. Fra dansk side har man op til og under mødet i København lagt stor vægt på, at der nu tages skridt til at etablere de nødvendige mekanismer for at virkeliggøre initiativet på landeniveau.

For Danmarks vedkommende vil vandsektorprogrammerne i 5 afrikanske lande – Ghana, Benin, Burkina Faso, Uganda og Niger – fra 2004 blive suppleret med nye vandsektorprogrammer i Kenya og Zambia. Samtidig vil bistanden til vandsektoren i Egypten langsomt blive droslet ned, hvad der er i overensstemmelse med, at EU-initiativet har størst fokus på Afrika syd for Sahara.

Den danske bistand til udviklingen af den afrikanske vandsektor vil ifølge finanslovforslaget for 2004 være på ca. 250 mio. kr. I perioden frem til 2007 er der ifølge Udenrigsministeriet budgetteret med en forøgelse på ca. 50 mio. kr.