Annoncør: DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Ansøgningsfrist: 22/10/2023

Job: DUF søger en ekstern konsulent til at undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan klimaindsatser kan integreres i projekter på den internationale pulje. Læs udbudsmaterialet herDUFs internationale unge-ledte klimapartnerskaber

En undersøgelse af status og muligheder

1. Introduktion

For at kunne støtte flere unge-ledte klimapartnerskaber under DUFs internationale pulje, ønsker DUF at få undersøgt status og muligheder på området. Undersøgelsen skal resultere i konkrete bud på, hvordan klimaprojekter støttet af DUFs internationale pulje meningsfuldt kan se ud, herunder både hvordan nye projekter kan se ud samt hvordan klimamål og/eller hensyn kan integreres i eksisterende projekter. Desuden ønskes anbefalinger til, hvilken understøttelse fra DUF, der skal til for at få flere unge-ledte klimapartnerskaber under DUFs internationale pulje.

2. Baggrund

DUF er en paraplyorganisation for 80 danske ungdomsorganisationer, der tilsammen repræsenterer 600.000 medlemmer i hele Danmark. DUF er talerør for ungdommen og arbejder for at fremme unges demokratiske deltagelse, dannelse og færdigheder – nationalt såvel som internationalt. DUF er også puljeforvalter, både nationalt og internationalt, og forvalter bl.a. årligt 130 mio. kroner fra Udlodningsmidlerne i driftstilskud til de danske medlemsorganisationer.

DUFs internationale pulje er et globalt foregangseksempel på ungeledet udvikling. Puljen har eksisteret i mere end 30 år og er kernen i DUFs internationale arbejde. Den giver unge fra DUFs medlemsorganisationer mulighed for at engagere sig direkte i Danmarks udviklingssamarbejde igennem ligeværdige partnerskaber med unge fra ligesindede organisationer rundt omkring i verden. Alle projekter, der er støttet af DUFs internationale pulje, drives af unge frivillige, og inkluderer som oftest ingen lønkroner. For at gøre puljen tilgængelig for så mange unge som muligt på tværs af baggrund og forudsætninger arbejder DUF kontinuerligt for at sikre simple rammer og krav, ligesom DUF tilbyder omfattende understøttelse i form af rådgivning og skræddersyede læringsaktiviteter. Puljen er en del af Udenrigsministeriets støtte til puljeorganisationer som led i civilsamfundsstøtten.

3. Formål med undersøgelsen

Retningslinjerne for DUFs internationale pulje fastslår, at formålet med puljen er at udvikle stærke og demokratiske ungdomsorganisationer i partnerlandene og øge unges deltagelse og indflydelse i deres samfund. Indenfor den overordnede ramme arbejder partnerskaberne med en række tematikker, som de selv definerer. Der har hidtil været langt imellem klimaprojekterne, hvorfor formålet med undersøgelsen er at afklare hvordan nye klimaprojekter støttet af puljen meningsfuldt kan se ud, samt hvordan klima ville kunne integreres i de projekter, som allerede støttes. Desuden ønskes anbefalinger til hvilken understøttelse fra DUF, der skal til, for få flere unge-ledte klimaprojekter under DUFs internationale pulje.

3. Undersøgelsesspørgsmål

Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i en række spørgsmål, der skal defineres og beskrives yderligere i opstartsrapporten af konsulenterne:

 • Hvordan arbejder partnerskaberne, der er støttet af puljen, aktuelt med klima?
 • Hvordan kan klimapartnerskaber støttet af puljen meningsfuldt se ud?
 • Hvad skal der til for at understøtte, at flere partnerskaber arbejder med klima?
  • Hvordan kan etablerede partnerskaber integrere klimamål og/eller hensyn i deres arbejde?
  • Hvordan kan klimafokus indarbejdes i nye partnerskaber?
  • Hvordan kan klimafokus tiltrække medlemsorganisationer uden tidligere puljeengagement?

4. Metode og tilgang

Undersøgelsen skal inkludere:

 • Et desk study af relevante dokumenter, herunder puljeansøgninger og afrapporteringer, retningslinjerne for DUFs internationale pulje, DUFs globale ungeprogram 2022-2025, effektvurdering mm.
 • Fokusgruppeinterviews med unge frivillige fra DUFs medlemsorganisationer og fra deres partnerorganisationer.
 • Et besøg hos 2-3 partnerskaber støttet af DUFs internationale pulje i et af DUF udvalgt partnerland.

Konsulenternes valgte metode og tilgang skal beskrives yderligere i tilbuddet til DUF.

5. Leverancer og tidsplan

Det færdige produkt skal bestå af:

 • Konkrete anbefalinger til DUFs fremadrettede klimaunderstøttelse på den internationale pulje som svar på undersøgelsesspørgsmålene.
 • En kort baggrundsrapport, der beskriver undersøgelsen, herunder metode, proces og de vigtigste observationer.
 • En mundtlig præsentation for DUFs internationale afdeling med fokus på anbefalingerne til DUFs fremadretterede klimaunderstøttelse.
 • Evt. en præsentation for DUFs medlemsorganisationer, DUFs styrelse og puljebevillingsudvalg. Dette kan alternativt være en anden form for kommunikation af resultater.

Den overordnede tidsplanen ser således ud:

Frist for at indsende tilbudTilbud skal indeholde:
• Beskrivelse af tilgang og metode
• Beskrivelse af teamets konsulenter med cv’er og eksempler på tidligere lignende opgaver
• Tidsplan
• Budget
22. oktober 2023
Tilbud vælges    DUF udvælger tilbud1. November 2023
Opstartsmøde og -rapport (inception) 15. November 2023  
Midtvejsmøde 11. December 2023  
Rejse til partnerland Primo januar 2024  
Drøftelse af fund og anbefalinger 20. januar 2024
Færdigt produkt og præsentation/er 25. januar 2024

1. Konsulentteam

Teamet af konsulenter skal sammensættes så det passer til opgaven, og teammedlemmerne skal leve op til de fleste af nedenstående kriterier:

 • Solid klimafaglighed og bred erfaring med udviklingsprojekter med klimafokus.
 • Kendskab til Udenrigsministeriets krav og rammer for puljeordninger.
 • Bevist erfaring med lignende opgaver.
 • Stærke metodiske evner og konkret erfaring med kvantitativ og kvalitativ dataindsamling – med særligt fokus på beskrivende cases.
 • Solide kommunikative evner.
 • Flydende i dansk og engelsk.
 • Gerne kendskab til det frivillige foreningsliv, ungedrevne partnerskaber og demokratiprojekter.

2. Budget

Det samlede budget for undersøgelsen skal indeholde alle udgifter og må ikke overstige 175.000 kr. – inklusive moms og rejseomkostninger.

Budgettet skal desuden præcisere hver enkelt konsulents timepris og tidsmæssige involvering i undersøgelsen.

3. Frist for tilbud og videre proces

Tilbud modtages senest den 22. oktober 2023 og sendes til international chef, Signe Lund Christensen, [email protected] og international chefkonsulent, Katrine Christiansen på [email protected].

DUF vil efter ansøgningsfristen udvælge tilbud på baggrund af en samlet bedømmelse baseret på beskrivelse af metode, teamets sammensætning og erfaring samt budget.

Konsulenterne vil i opstartsfasen arbejde sammen med ansatte i DUFs internationale afdeling.

DUF vil kunne give konsulenterne den nødvendige data om partnerskaberne, kontakter tiL frivillige samt deltagere på besøget i et partnerland.

På DUFs hjemmeside kan findes mere information om partnerskaberne og den internationale pulje, bl.a. oversigt over støttede partnerskaber og retningslinjer for puljen:

https://duf.dk/internationalt-arbejde/dufs-internationale-pulje