Fokus på migration i ny strategi for udvikling

unge_afrika_uganda_pernille
Regerinegn vil bl.a. styrke indsatsen for at skabe vækst og muligheder for Afrikas unge.
Foto: Pernille Bærendtsen (arkiv)
Forfatter billede

På den udviklingspolitiske del indleder regeringen med at gentage, at flere flygtninge skal hjælpes i nærområder, og at antallet af irregulære migranter til Europa skal minimeres mest muligt.

Det skal både ske med nationale tiltag, samarbejde i EU om sikring af ydre grænser og et nyt asylsystem, samt ”en forstærket indsats for at adressere de grundlæggende årsager til irregulær migration”.

”Regeringens vision er, at Afrikas unge kvinder og mænd skal kunne se fremtidsmuligheder i deres hjemlande. Det skal dansk udviklingsbistand hjælpe med”, står der i strategien.

”Hvis der ikke skabes bedre muligheder for uddannelse, beskæftigelse og politisk medbestemmelse, så kan resultatet blive øget ustabilitet, radikalisering og irregulær migration mod Europa. Udviklingsbistanden kan ikke i sig selv løse de skutte migrationsudfordringer, men den er en nødvendig del af indsatsen for at afhjælpe irregulær migration på mellem- og langt sigt”, hedder det.

Regeringen vil i højere grad bruge ressourcer på indsatser i de fattige og skrøbelige lande i Afrika med særlig fokus på Sahel-regionen og Afrikas Horn.

”Noget for noget”

En af de ting, der ligeledes nævnes i den nye strategi, er den såkaldte ”noget-for-noget”-tilgang, hvor der i højere grad bliver lagt pres på de enkelte lande for at tage imod deres afviste asylansøgere. Regeringen vil forstærke den indsats, der allerede er sat i gang, i form af blandt andet udsendelsesambassadører og udsendelsesmidler på de danske ambassader.

”Det er lykkedes at nedbringe tilstrømningen af asylansøgere og irregulære migranter til Danmark. Det betyder at vi nu kan bruge midler til at styrke indsatser i nærområderne,” siger udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) i forbindelse med præsentationen af strategien.

”Vi skal i de kommende år bruge endnu flere kræfter på de langsigtede indsatser til at bekæmpe de grundlæggende årsager til irregulær migration og bidrage til bæredygtig og solid udvikling. Det kræver også at vi styrker indsatsen for piger og kvinders rettigheder, som er absolut centrale for at indfri verdensmålene”.

11 fokuspunkter

Strategien lægger op til at fortsætte regeringens udenrigspolitiske prioriteter på en række områder men også at tydeliggøre de væsentligste udfordringer, fokusområder og initiativer.

”Verden i dag er et bedre sted at leve i end nogensinde før. Men det er samtidig en langt mere uforudsigelig verden,” siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

”De globale magtforhold forskydes og det internationale regelbaserede samarbejde, der har været definerende for den globale udvikling er under pres. Den udvikling stiller krav til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi skal engagere os i verden omkring os, kæmpe for vores værdier og aktivt varetage vores interesser. Kun sådan kan vi sikre, at Danmark også fremadrettet vil være et af de frieste, tryggeste og rigeste samfund på kloden.”

Strategien indeholder på udviklingsområdet en række initiativer og fokuspunkter, som regeringen vil koncentrere sig om i de kommende to år:

 • Forstærke indsatsen for at fremme udsendelse af udlændinge uden lovligt ophold i Danmark.
 • Fortsat arbejde for et nyt asylsystem.
 • Styrke EU‘s ydre grænser og asylbehandlingen i frontlinjestaterne.
 • På finanslovsforslaget for 2019 er den humanitære bistand øget for at fremme langsigtede løsninger i nærområderne.
 • Prioritere det internationale samarbejde om migrationshåndtering.
 • Opprioritere den langsigtede bilaterale indsats mod fattigdom, irregulær migration, tvungen fordrivelse og ustabilitet med fokus på de fattigste prioritetslande.
 • Styrke indsatsen for at fremme kvinders ret til at bestemme over egen krop.
 • Styrke indsatsen for at skabe vækst og muligheder for verdenshistoriens største ungegeneration i Afrika.
 • Bidrage til at fremme bæredygtig vækst og mindske effekterne af klimaforandringer i udviklingslande.
 • Adressere stabiliseringsbehov i Syrien og Irak.
 • Undersøge muligheder for at bidrage til innovative finansieringsmekanismer inden for uddannelse.

Strategien drøftes på en redegørelsesdebat i Folketinget torsdag den 22. november.

Find strategien her