Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Globalnyt

Laurits Holdt

26. marts 2024

Tid: Torsdag 25. april 2024 kl. 17.30 til 19.30. Indskrivning fra kl. 17.00.
Sted: Fysisk møde: Union, Nørre Alle 7, 2200 København N.

Generalforsamlingen vil blive streamet, så du kan deltage som observatør. Indflydelse og afstemning er kun mulig ved fysisk deltagelse eller fuldmagt.


Kære medlem af foreningen bag Globalnyt

Bestyrelsen vil gerne invitere dig til ordinær generalforsamling den 25. april 2024 kl. 17.30 – 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægternes §13, stk. 5:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse (se årsrapport her, revisionsprotokollat til årsregnskabet her og ledelsens regnskabserklæring her) – på generalforsamlingen vil regnskab blive gennemgået helt overordnet. Evt. mere detaljerede spørgsmål bedes stilet til [email protected] inden generalforsamlingen. 

5. Forslag til vedtægtsændring (se nedenfor)

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent for indeværende år

8. Godkendelse af budget for det indeværende år (se budgetforslag her) – på generalforsamlingen vil budget blive gennemgået helt overordnet. Evt. mere detaljerede spørgsmål bedes stilet til [email protected] inden generalforsamlingen. 

9. Valg af bestyrelse:

På valg er:
Lisbet Fich, forperson – modtager genvalg
Helene Ellemann-Jensen, næstforperson – modtager genvalg
Lotte Dahlmann, medlem – modtager genvalg
Kim Jensen, medlem – modtager genvalg
Nimbus Poulsen, medlem – modtager genvalg
Carsten Lakner, medlem – modtager genvalg
Andreas Honoré, medlem – modtager ikke genvalg

Ikke på valg er:
Mikkel Hauschildt, kasserer

10. Valg af suppleanter:
Jessica Larsen, 1. suppleant – modtager ikke genvalg
Ingrid Pedersen, 2. suppleant – modtager genvalg

11. Valg af revisor:
Stig Skovly, Nærrevision

12. Eventuelt.

Medlemmer, der er indmeldt og har betalt kontingent senest en måned inden generalforsamlingen, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes pr. skriftlig fuldmagt (elektronisk eller pr. brev). Hvert medlem kan højst medbringe 1 fuldmagt. Alle medlemmer, der har betalt kontingent på dagen for generalforsamlingen, er valgbare.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i elektronisk form være bestyrelsen i hænde senest to uger inden generalforsamlingen på mail: [email protected]

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne – 21. marts 2024

Lisbet Fich, forperson

Forslag til vedtægtsændringer

Stillet af Bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 25. april 2024

Vedtægtsændring 1:
§ 31. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fællesskab, herunder forperson og/ellernæstforperson.

Erstattes af:
§ 31. Foreningen tegnes af forperson og kasserer i forening.