Gå til hovedindhold

Mobile menu

Generalforsamling i foreningen Globalnyt

Ordinær generalforsamling i foreningen Globalnyt, som står bag nyhedstjenesten Globalnyt.

Tid

Onsdag, 13. juni 2018 - 17:30 til 19:30

Sted

Verdenskulturcenteret lokale 104, Nørre Allé 7, 2200 København N

Bestyrelsen i Globalnyt vil gerne invitere dig til ordinær generalforsamling onsdag d. 13. juni kl. 17.30 – 19.30 i Verdenskulturcentret lok. 104, Nørre Allé 7, 2200 København N.

De store punkter er forslag til vedtægtsændringer og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Mere om det nedenfor.
 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4: Forelæggelse af regnskab til godkendelse

5: Indkomne forslag

6: Fastsættelse af kontingent for indeværende år

7: Godkendelse af budget for indeværende år

8: Forslag til vedtægtsændringer (se bilag)

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

a: valg af bestyrelse på minimum seks og maksimum otte medlemmer.

b: valg af to suppleanter til bestyrelsen

10: Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt


Indkomne forslag

Indkomne forslag skal i elektronisk form stiles til foreningens formand senest to uger inden generalforsamlingen på [email protected]


Valg til bestyrelsen

Der er flere bestyrelsesposter og to suppleanter på valg. Det har været en kæmpe fordel, at den nuværende bestyrelse har bestået af maksimale otte medlemmer, da det har flere til at bidrage til diskussionerne og til at tage del i arbejdet i underudvalg. Det var ambitionen på sidste ekstraordinære generalforsamling, og det er lykkes.

Medlemmer, der har interesse i at styrke Globalnyt og har betalt kontingent, er valgbare. Du behøver ikke at væres fysisk tilstede på generalforsamlingen for at blive valgt.

Inden valget vil kandidaterne blive bedt om kort at præsentere sig.


Vedtægtsændringer

Bestyrelsen har med god ekstern bistand fra konsulent Lisbet Fich haft en arbejdsgruppe i gang med at gennemgå vedtægterne. Nu er vi så langt at vi kan stille ændringsforslag til Globalnyts vedtægter for at opnå:

1. At udvide medlemsdemokratiet samtidig med at sikre stabilitet i foreningens styreform og operationelle virke.

Fx foreslås det af medlemmer får ret til at anmode om en ekstraordinær generalforsamling, tale- og stemmeret på generalforsamling reguleres mere præcist, karens for nye medlemmer til at stemme inden for den første måned af medlemsskabet, bestyrelsens møder gøres åbne, ekstraordinært valg af ny bestyrelse kræver 2/3 flertal.

2. At bestyrelsen i højere grad fungerer som et kollegium.

Formanden gives mindre magt, og mere ansvar lægges over på bestyrelsen som helhed. Samtidig introduceres formandskabet, hvor næstformanden/-kvindens rolle bliver mere synlig som stedfortræder for formanden/-kvinden, og visse roller udøves i forening af formandskabet.

3. At få tydeligere spilleregler for generalforsamlingen.

På baggrund af sidste års episode med konflikter mellem formand, næstformand og de øvrige medlemmer af bestyrelsen omkring kompetencer og procedurer til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, ekstraordinært nyvalg af bestyrelse, etc. anser vi i den nuværende bestyrelse det for ønskværdigt at gøre spillereglerne tydeligere og lægge flere af formandens kompetencer over på bestyrelsen, som fx indkaldelse af generalforsamling.

4. At fremtidssikre foreningens ledelsesmæssige og operationelle struktur.

Foreningen er i udvikling, og ambitionerne for fremtiden er store. Dette stiller andre krav til den indre organisering af foreningens ressourcer. Bestyrelsen har derfor ønsket at opdatere vedtægterne til dels at afspejle de roller og funktioner, der rent faktisk udøves, og dels at skabe de rette rammer for foreningens drift fremover. Dette gælder fx en bedre afspejling af vores gode forenings tre enheder samt deres indbyrdes myndighed og relationer: i) bestyrelsens strategiske rolle, ii) ledelse og ressourcer til administration og drift, og iii) redaktionens ledelsesmæssige ansvar og redaktionelle uafhængighed samtidig med at bestyrelsens strategiske rolle og ansvar respekteres.

De gældende vedtægter finder du her

Vi glæder os til at se dig.

Vel mødt den 13. juni, hvor der vil blive serveret snacks og drikkevarer.


Bestyrelsen

Ingrid Pedersen, Peter Tygesen, Marie Visti, Sidsel Marie Nygaard, Ane Hess-Nielsen, Ilselil Halby. Nimbus Poulsen og Jan Kjær