Gå til hovedindhold

Mobile menu

Danidas nye erhvervsplatform tager form

Som følge af en kritisk evalueringen af Business-to-Business (B2B) programmet og på baggrund af sidste års finanslovsforhandlinger har Danida kigget med friske øjene på erhvervsinstrumenterne. Globalnyt var til stede da IDA Global Development (tidl. Ulandsfagligt selskab) inviterede til debatmøde.
<p>Morten Elkjær, kontorchef for Grøn vækst i Danida forklarer her nye trends som påvirker Danidas erhvervsplatform</p>

Morten Elkjær, kontorchef for Grøn vækst i Danida forklarer her nye trends som påvirker Danidas erhvervsplatform

Globalnyt

Morten Elkjær, kontorchef for Danidas Grøn Vækst var indbudt som hovedtaler for arrangementet der blev afholdt d. 7. maj. Med sig havde han et policy-paper friskt fra trykken og netop godkendt af ministeren.

Dokumentet bærer titlen: ”Danidas Erhvervsplatform – platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde” og skal bidrage til at danske virksomheders kompetencer bringes bedre i spil i udviklingssamarbejdet.

For at debattere indholdet var Helle Munk Ravnborg, forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke indbudt som repræsentant for NGO'erne og Jens Kvorning, chef for international afdeling i Håndværksrådet, som er en hovederhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder.

Danidas erhvervsplatform

Ifølge Morten Elkjær har erhvervsplatformen til formål at inddrage danske erhvervskompetencer ud fra en erkendelse af, at den private sektor i stigende grad bør involveres for at skabe vækst og udvikling. Nye trends peger på, at bistanden ikke kan stå alene. Den spiller en relativt mindre rolle end tidligere, men er stadig vigtig som katalysator. Bistanden skal ikke finansiere noget, der ville ske alligevel. Samtidig er bæredygtighed i stigende grad blevet et mål for private firmaer.

”Visionen er at bidrage til bæredygtig, markedsdrevet vækst, anstændig beskæftigelse og større samfundsansvar (CSR) i udviklingslande ved at bringe danske værdier, kompetencer og viden i spil.” Morten Elkjær, Danida

Den katalyserende tilgang

Ifølge Morten Elkjær omfatter platformen en række erhvervsinstrumenter, som er katalyserende, dvs. de skal fremme indsatser, der ellers ikke ville have fundet sted, ved at identificere og facilitere forretningsmuligheder og reducere risici.

Helle Munk Ravnborg roste Danida for at tage konsekvensen af den kritiske evaluering i efteråret, og for at benytte lejligheden til et grundigt ”serviceeftersyn” af området.

Hun peger på, at katalytisk brug af bistanden er rigtig, men hun mener, at man hellere skulle fokusere indsatsen til de fattigste lande, hvor behovet er størst, men hvor der også er størst potentiale for at gøre en forskel, der ellers aldrig var sket uden bistand.

Helle Munk Ravnborg fastslog videre, at CSR ikke burde være noget, man kan vælge til – og blive belønnet for at gøre. Det burde være noget, virksomhederne ganske enkelt ikke kan vælge fra.

Tiltagene set fra de små og mellemstore virksomheders perspektiv

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) udgør en stor del af dansk erhvervsliv, men virksomhederne mangler ofte de nødvendige ressourcer til at foretage investeringer på vanskelige markeder.

Ifølge Jens Kvorning har støtteordningerne generelt lidt under at være udbuds- i stedet for efterspørgselsdrevet, og han pointerede at for mange SMV'er er det umuligt at følge med i konstante nye puljer og betingelser. I stedet ville en reformpause gavne.

Set ud fra SMV'ernes synsvinkel er kravene om, at man skal have mindst fem ansatte og en egenkapital på 5 mio. kr for høje. Dermed frasiges mange ejerledede virksomheder med et stort potentiale fortalte han.

”Vi og mange andre er blevet hørt i processen, men jeg ser ikke store tegn på, at de mange høringssvar er blevet indarbejdet.” Jens Kvorning, Håndværksrådet

Ifølge Jens Kvorning er det er kritisabelt, at Danida ikke fokusere nok på den uformelle sektor der sikre unge jobs og skaber vækst og udvikling. Der er for lidt fokus på udannelsessystemer hvilket betyder, at der uddannes for få dygtige faglærte. Det er ellers typisk dem som skaber SMV’er i udviklingslandene, sagde han videre.

Jens Kvorning pointerede at han savner, at indsatserne differentieres i forhold til modtagerlandene.

Der er ufattelig forskel på at operere som dansk virksomhed i Vietnam og Uganda, men støttemuligheder og –betingelser er de samme. Og vedbliver med at være det, selv om vi i årevis har efterlyst differentiering. “Jeg fatter ikke, at man ikke forfølger det spor”, udtaler Jens Kvorning.

Han pointerede videre, at det er positivt at policy-papiret tænker mere bredt og innovativt på området og fx ser potentialet i værdikæder.

Det ved vi om afløseren for Danida Business Partnerships

Den samlede værktøjskasse under Danidas erhvervsplatform adresserer forskellige behov i processen fra idé til forretning og kan illustreres under fire overordnede faser (se faktaboks):

  • Identifikation af udviklingsbehov og forretningsidé

  • Forretningsudvikling og rammevilkår

  • Implementering

  • Skalering

Afløseren for Danida Business Partnership hører under implementeringsfasen, men policy-papiret rummer ikke mange detaljer om det kommende program.

Det fremgår af policy-papiret, at det nye erhvervsprogram består af to faciliteter - en partnerskabsfacilitet og en projektudviklingsfacilitet. Det er for det første IFU SMV Faciliteten samt IFU CSR Træningsfonden.

danida_erhverv_2.jpg

-->
Den samlede værktøjskasse under Danidas erhvervsplatform adresserer forskellige behov i processen fra idé til forretning

Den samlede værktøjskasse under Danidas erhvervsplatform adresserer forskellige behov i processen fra idé til forretning

Globalnyt

Ved arrangementet løftede Morten Elkjær sløret for, at en ny model for erhvervsprogrammet forventes præsenteret af ministeren inden sommerferien, og at centrale punkter vil være:

At der åbnes for at flere af erhvervsinstrumenterne tages i brug i rigere ulande. Der skal være kritisk masse af danske virksomheder i de lande, programmet tilbydes. Derfor målrettes det lande med et potentiale og med et BNI per capita-loft på 4.000 USD.

At programmet fokuserer på lande med Danida-repræsentation og ikke de fattigste lande, fordi de ikke vil kunne tiltrække tilstrækkelig interesse fra danske virksomheder til at opretholde en programadministration.

Sektorer hvor Danmark har særlige kompetencer vil blive prioriteret. Det gælder landbrug, vand og energi, men det betyder dog ikke at lovende projekter fra andre sektorer afvises.

”Danidas erhvervsplatform vil adressere udviklingsbehov i en kreds af lande, der ikke kun omfatter de fattigste lande, men også bl.a. lavere mellemindkomstlande, der fortsat står over for store udviklings- og bæredygtighedsudfordringer – og hvor den private sektor, fagbevægelse og civilsamfund har et stort potentiale for at bidrage til at adressere netop de udfordringer.” Morten Elkjær, Danida

For ikke at komme i karambolage med EU’s regler for statsstøtte som var et af kritikpunkterne i evalueringen, vil der være et loft over støtten til hvert projekt på 200.000 Euro samlet over tre år.

Videre fortalte Morten Elkjær, at Danida overvejer at lægge en del af administrationen uden for Danida. Udsagnet blev dog ikke konkretiseret på mødet.

Det nye policy-papir siger ikke noget om den samlede årlige økonomisk ramme for erhvervsinstrumenterne. Den vil blive angivet i finanslovsforslaget for 2016, men Morten Elkjær forventer, at den fastholdes omkring den halve milliard, den har ligget på i flere år, måske med en mindre stigning.

Problematisk forhold

Erhvervsplatformen supplerer den danske bistand i prioritetslandene med sine myriader af puljeordninger. Med en kritisk vinkel kan man dog tilføje, at det er enormt svært at overskue for virksomhederne og tungt for Danida at administrere og resultatmåle.

En anden vigtig pointe er, om man overhovedet kan forvente resultater, når midlerne spredes så tyndt ud med forholdsvis korte forløb og små beløb?